• ABHISHEKH JAISWAL
    12 , 86.60

  • OM SINGH
    10 , 10 CGPA